EPS je súbor hlásičov požiaru, ústrední a doplňujúcich zariadení, ktorý slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarmi tak, že akusticky alebo opticky signalizuje výskyt požiaru rôzneho druhu a jeho sprievodných javov.

Medzi hlavné funkcie Elektronického požiarneho systému patrí:

  • podávanie informácií o nebezpečenstve požiaru na určenom mieste,
  • ovládanie zariadení, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. vykonajú hasiaci zásah automaticky,
  • zaznamenávanie informácií o stavoch signalizovaných ústredňou.